猫神风水网

周易六十四卦象图,周易六十四卦详解速查表

内容导航:
 • 周易六十四卦(八卦图)祥解
 • 周易六十四卦卦象卦序图的立体方位
 • 周易六十四卦图笑语声声什么修省
 • 周易六十四卦浅解的作品赏析
 • 谁给我《易经》64卦得解释(最好原文也一起弄来)
 • 马王堆汉墓帛书《六十四卦(周易)》释文
 • Q1:周易六十四卦(八卦图)祥解

  不要相信这些没有科学依据的东西,这确实是迷信,
  作人要自信呀,真诚地请您自信,自己的路,自己决定!
  自己作主!这才是真正的、伟大的您的人生啊!
  最后:
  诚祝您身体健康,万事如意,心想事成,人生愉快!

  Q2:周易六十四卦卦象卦序图的立体方位

  非要立体的做什么- -!

  Q3:周易六十四卦图笑语声声什么修省

  1.乾卦:读 qián
  2.坤卦:读 kūn
  3.屯卦:读 zhūn
  4.蒙卦:读 méng
  5.需卦:读 xū
  6.讼卦:读 sòng
  7.师卦:读 shī
  8.比卦:读 bì
  9.小畜卦:读 xiǎo xù
  10.履卦:读 lǚ
  11.泰卦:读 tài
  12.否卦:读 pǐ
  13.同人卦:读 tóng rén
  14.大有卦:读 dà yōu
  15.谦卦:读 qiān
  16.豫卦:读 yǜ
  17.随卦:读 suí
  18.蛊卦:读 gǔ
  19.临卦:读 lín
  20.观卦:读 guān
  21.噬嗑卦:读 shì kè
  22.贲卦:读 bì
  23.剥卦:读 bō
  24.复卦:读 fù
  25.无妄卦:读 wú wàng
  26.大畜卦:读 dà xù
  27.颐卦:读 yí
  28.大过卦:读 dà guò
  29.坎卦:读 kǎn
  30.离卦:读 lí
  31.咸卦:读 xián
  32.恒卦:读 héng
  33.遯卦:读 dùn
  34.大壮卦:读 dà zhuàng
  35.晋卦:读 jìn
  36.明夷卦:读 míng yí
  37.家人卦:读 jiā
  38.睽卦:读 kuí
  39.蹇卦:读 jiǎn
  40.解卦:读 jiě
  41.损卦:读 sǔn
  42.益卦:读 yì
  43.夬卦:读 guài
  44.姤卦:读 gòu
  45.萃卦:读 cuì
  46.升卦:读 shēng
  47.困卦:读 kùn
  48.井卦:读 jǐng
  49.革卦:读 gé
  50.鼎卦:读 dǐng
  51.震卦:读 zhèn
  52.艮卦:读 gèn
  53.渐卦:读 jiàn
  54.归妹卦:读 guī mèi
  55.丰卦:读 fēng
  56.旅卦:读 lǚ
  57.巽卦:读 xùn
  58.兑卦:读 duì
  59.涣卦:读 huàn
  60.节卦:读 jié
  61.中孚卦:读 zhōng fú
  62.小过卦:读 xiǎo guò
  63.既济卦:读 jì jì
  64.未济卦:读 wèi jì

  Q4:周易六十四卦浅解的作品赏析

  研读经典史籍,不外乎“承抚启后”、“继往开来”,这本书虽然是作者近十年读易的领悟和教学相长的心得,实际上仍是从先哲的经典的启示,并汲取近代国内外治易学者、专家的宏文巨著之精华,汇集而成目录陈立夫先生题字南怀瑾先生题字黄茶民先生题签蒋纬国先生序赵抡元先生序游芳悯先生序唐明邦教授序萧一苇先生诗文张忾仇先生诗文黄元中先生诗文自序揭开神秘的面纱,启用读易的钥匙卷一 第一章 绪论 第一节 “易”的认识 第二节 易学的渊源——三圣治易 第三节 三易的解释 一、名称的区分 二、义理的解释 第四节 研究易经的范畴 一、象——卦象 二、数——气数 三、理——义理 第五节 易经的重点——易以道阴阳 第二章 太极 第一节 论太极 第二节 周濂溪太极图 第三节 先天太极图 第四节 古太极图 第五节 来瞿塘太极图 第六节 端木国瑚之太极图 第三章 论两仪 第四节 论四象 第五节 论八卦 第一节 八卦的创始 第二节 八卦的区分 一、先天八卦 二、后天八卦 第三节 八卦释义 第四节 八卦摩荡成六十四卦 第五节 先后天八卦的区别与运用 第六章 论河图洛书 第一节 河图洛书的由来 第二节 说河图 第三节 说洛书 第四节 图书与作易画卦 第五节 图书与五行干支……卷二卷三编篇 图表后记参考书目编辑推荐 1、国际易联最具有权威图书; 2、南怀谨、唐明邦题字推荐。书摘与插图

  Q5:谁给我《易经》64卦得解释(最好原文也一起弄来)

  周易 六十四卦

  第一卦 乾乾为天 乾上乾下
  第二卦 坤坤为地 坤上坤下
  第三卦 屯水雷屯 坎上震下
  第四卦 蒙山水蒙 艮上坎下
  第五卦 需水天需 坎上乾下
  第六卦 讼天水讼
  第七卦 师地水师 坤上坎下
  第八卦 比水地比 坎上下坤
  第九卦 小畜 风天小畜 巽上乾下
  第十卦 履天泽履 乾上兑下
  第十一卦 泰天地泰 坤上乾下
  第十二卦 否地天否 乾上坤下
  第十三卦 同人 天火同人 乾上离下
  第十四卦 大有 火天大有 离上乾下
  第十五卦 谦地山谦 坤上艮下
  第十六卦 豫雷地豫 震上坤下
  第十七卦 随泽雷随 兑上震下
  第十八卦 蛊山风蛊 艮上巽下
  第十九卦 临地泽临 坤上兑下
  第二十卦 观风地观 巽上坤下
  第二十一卦 噬嗑 火雷噬嗑 离上震下
  第二十二卦 贲山火贲 艮上离下
  第二十三卦 剥山地剥 艮上坤下
  第二十四卦 复地雷复 坤上震下
  第二十五卦 无妄 天雷无妄 乾上震下
  第二十六卦 大畜 山天大畜 艮上乾下
  第二十七卦 颐山雷颐 艮上震下
  第二十八卦 大过 泽风大过 兑上巽下
  第二十九卦 坎坎为水 坎上坎下
  第三十卦 离离为火 离上离下
  第三十一卦 咸泽山咸 兑上艮下
  第三十二卦 恒雷风恒 震上巽下
  第三十三卦 □天山□ 乾上艮下
  第三十四卦 大壮 雷天大壮 震上乾下
  第三十五卦 晋火地晋 离上坤下
  第三十六卦 明夷 地火明夷 坤上离下
  第三十七卦 家人 风火家人 巽上离下
  第三十八卦 睽火泽睽 离上兑下
  第三十九卦 蹇水山蹇 坎上艮下
  第四十卦 解雷水解 震上坎下
  第四十一卦 损山泽损 艮上兑下
  第四十二卦 益风雷益 巽上震下
  第四十三卦 □①泽天□① 兑上乾下
  第四十四卦 □①天风□① 乾上巽下
  第四十五卦 萃泽地萃 兑上坤下
  第四十六卦 升地风升 坤上巽下
  第四十七卦 困泽水困 兑上坎下
  第四十八卦 井水风井 坎上巽下
  第四十九卦 革泽火革 兑上离下
  第五十卦 鼎火风鼎 离上巽下
  第五十一卦 震震为雷 震上震下
  第五十二卦 艮艮为山 艮上艮下
  第五十三卦 渐风山渐 巽上艮下
  第五十四卦 归妹 雷泽归妹 震上兑下
  第五十五卦 丰雷火丰 震上离下
  第五十六卦 旅火山旅 离上艮下
  第五十七卦 巽巽为风 巽上巽下
  第五十八卦 兑兑为泽 兑上兑下
  第五十九卦 涣风水涣 巽上坎下
  第六十卦 节水泽节 坎上兑下
  第六十一卦 中孚 风泽中孚 巽上兑下
  第六十二卦 小过 雷山小过 震上艮下
  第六十三卦 既济 水火既济 坎上离下
  第六十四卦 未济 火水未济 离上坎下
  六十四卦意象 一、乾宫八卦
  乾:乾为天,纯阳卦,楼梯,台阶,人行横道,排骨,领导集会。测婚多有不顺。
  天风:上乾下巽,理发,砍草,收庄稼,性生活,酸辣粉,人流,神经官能症。
  天山遁:上乾下艮,手脚有伤,法院,营房,领导办公室,脑血栓,脑瘤,直肠癌。
  天地否:上乾下坤,巴结领导,乡村领导,行贿受贿,交粮纳税。
  风地观:巽上坤下,观察室,风车,东风汽车,庄稼地,草坪,花园。
  山地剥:艮上坤下,摔伤,停止,拿下,牢房,土堆,旅馆,寺庙,堵车,母亲的卧室。
  火地晋:离上坤下,心脏病,升职,升级,孝女,红土,空地。
  火天大有:离上乾下,头痛,肠炎,丢官罢职,朝霞,火腿肠,父女干仗,烟道。
  二、兑宫八卦
  兑为泽:上兑下兑,八纯卦,头上有伤,小白脸,研讨会,会餐,冰激淋、羊肺、芝麻烧饼,白酒。
  泽水困:兑上坎下,困难,困住,白酒,喝酒,喝汤,羊肉汤。
  泽地萃:兑上坤下,沼泽地,处女地,辣豆腐,白布,黄板牙,黄酱,甜面酱。
  泽山咸:兑上艮下,矿山,尼姑庵,预测馆,无房户,在庙中许愿,中小学校,歌厅,餐馆,嘴甜。
  水山蹇:坎上艮下,医院,大夫,山水画,果汁,饮料。
  地山谦:坤上艮下,山包,让贤。黄山。
  雷山小过:震上艮下,过失,兄弟不和,手脚有伤,脂肪肝,山蘑菇,山林,鱼,酸甜味果脯。
  雷泽归妹:震上兑下,归别人了,兄妹不和、干仗,头脚有伤,酸辣酱,腊八蒜,芥沐。
  三、离宫八卦
  离为火:离上离下,离婚,分家,热心肠,着急上火,双眼皮,苦心,婚姻不顺。
  火山旅:火上艮下,火山,多走动,文凭高,心气高,红塔山,红房子,空房子。
  火水未济:火上坎下,肾炎,心病,烧水,血水,黑心,红颜祸水。
  火风鼎:离上巽下,看书,火锅,苦胆,夺冠,顶牛,苦菜,心酸。
  山水蒙:艮上坎下,医院,大夫,学校,山水画,手黑,甜水,蒙人。
  风水涣:巽上坎下,醋,咸菜,黑风,离婚,妇科病,神经病,腰腿病,股骨头坏死,风景区。
  天水讼:乾上坎下,贪官,白血病,骨头汤,花钱治病,洗黑钱,事与愿违。
  天火同人:乾上离下,头痛,头上有手术,辣椒炒苦瓜,火腿肠,火烧云,圆眼睛,翻白眼。
  四、震宫八卦
  震为雷:震上震下八纯卦,测婚不顺,发脾气,干打雷不下雨,东方巨龙,鱼群,森林,直率。
  雷地豫:震上坤下,耕地, 树地,绿地,黄龙,黄花鱼,甜甘蔗,有威信的领导。
  雷水解:震上坎下,黑龙潭,黑龙江(地名)墨绿色,黑鱼,咸鱼,贪官。
  雷风恒:震上巽下,公园,放风筝,酸菜,腰腿酸软。
  地风升:坤上巽下,开快车,腹部手术,升学升官,庄稼地,甜菜,面条,草坪绿地。
  水风井:坎上巽下,醋,酸味饮料,浇花草,妇科病,神经病,腰腿病,陷阱,黑旋风。
  泽风大过:兑上巽下,吃醋,过失,过渡,记过,人流,性生活,伤腰腿,吹牛皮,酸辣粉,虾。
  泽雷随:兑上震下,随大流,随便,酸辣汤,吃青菜,批评领导,直言相告,劈柴砍树。
  五、巽宫八卦
  巽为风:巽上巽下,八纯卦。测婚不顺,尼姑,上下床,草垛,黄白猫,酸菜。
  风天小畜:巽上乾下,脑中风,储蓄所,停食,毛细血管,酸辣粉,辣白菜,蒜苗。
  风火家人:巽上离下,风风火火,吹风机,苦菜,心里象长草,心酸。
  风雷益:巽上震下,大离卦,酸菜,公园,受益,小树,腰腿发酸。
  天雷无妄:乾上震下,领导班子不团结,灾祸,头蹄肉,鱼排,酸豆角,排酸肉,砍树。
  火雷噬嗑:离上震下。不成功之象,动心,红绿灯,红鱼。
  山雷颐:艮上震下,大离卦,半身不遂,拘留所。
  山风蛊:艮上巽下,癌、子宫肌瘤,一肚子坏水,唆使,甜菜,尼姑俺。
  六、坎宫八卦
  坎为水:坎上坎下,石油,病上加病,聪明反被聪明误,黑河,盐水,黑龙江。
  水泽节:坎上兑下,截止,祸从口出,病从口入,辣椒水,黑芝麻糊,水泥,白涂料。
  水雷屯:坎上震下,乱丝无头,墨绿色,墨水,黑龙江,黑鱼,咸鱼,咸菜,酸豆汁儿,山查汁。
  水火既济:坎上离下,成功之象,黑心,红墨水,烧酒,电路故障,废电器,消防车,灭火器。
  泽火革:兑上离下,缺心眼,小心眼,小眼睛,口苦心辣,白里透红,辣椒酱。
  雷火丰:震上离下,动中求才,红烧鱼,心酸,暴跳如雷,红绿灯。
  地火明夷:坤上离下,伤心,红车,地下室,防空洞,墓穴, 红土。
  地水师:坤上坎下,涝灾,黑车,堵车。
  七、艮宫八卦
  艮为山:艮上艮下,八纯卦,测婚不顺,骨质增生,停止不前,狗圈,手拉手。
  山火贲:艮上离下,心高,实心眼,高血脂,乳腺炎。
  山天大畜:艮上乾下,富翁,肠梗阻,狗肉,狗肉馆。
  山泽损:艮上泽下,庙中许愿,矿山,房屋介绍所,中小学校,鸡舍,拍卖行。
  火泽睽:离上兑下,哑巴吃黄连有苦说不出,带眼镜,心肌缺血,缺心眼,心辣嘴苦,小心眼。
  天泽履:乾上兑下,走,缺钱,辣肉,脑白金,羊排骨,羊头肉,羊杂汤。
  风泽中孚:巽上兑下,酸奶,剃头,割草,头发少,辣菜,酸辣汤,争风吃醋,辩论,风箱。
  风山渐:巽上艮下。杏脯,山野菜,庙。
  八、坤宫八卦
  坤为地:坤上坤下,人缘好,节俭,任劳任怨,小气,刀切馒头,排房,方糖,豆腐。
  地雷复:坤上震下,生闷气,有威信的领导,黄鱼,甜甘蔗,绿色车,停车场。
  地泽临:坤上兑下,沼泽地,稻田,甜汤,辣腐乳,白山药,黄酱,甜面酱。
  地天泰:坤上乾下,风水宝地,贤妻良母,肉加馍,车场。
  雷天大壮:震上乾下,长子有灾,钓鱼,叉鱼,白杨树。
  泽天:兑上乾下,应事快,缺钱,能说,没头脑,辣肉,吃肉,羊排骨,羊头肉,羊杂汤。水天需:坎上乾下,花钱治病,需要,排骨汤,白水,黑车,洗黑钱,辣椒水。
  水地比:坎上坤下,涝灾,黑车,黑土地,甜味饮料。

  Q6:马王堆汉墓帛书《六十四卦(周易)》释文

  内容来自用户:哈哈咿呀嘿

  马王堆汉墓帛书《易经》释文
  释文根据:
  1、马王堆汉墓帛书整理小组:《马王堆帛书释文》,《文物》,1984年第3期(总334期)。
  2、张政烺:《帛书跋》,《文物》,1984年第3期(总334期)。
  3、于豪亮遗作:《帛书》,《文物》,1984年第3期(总334期)。
  卦爻辞下附录:
  1、邓球柏:《帛书周易校释(增订本)》,长沙:湖南出版社,1996年8月第2版。(1987年11月第1版。增订本加入了帛书《易传》部分内容。)
  2、张立文:《帛书周易注译》,郑州:中州古籍出版社,1992年9月第1版。
  上经
  1
  键:元享,利贞。
  初九:浸龙勿用。
  九二:见龙在田,利见大人。
  九三:君子终日键键,夕泥若,厉,无咎。
  九四:或在渊,无咎。
  九五:龙在天,利见大人。
  尚九:抗龙有悔。
  迵九:见群龙无首,吉。
  2
  川:元亨,利牝马之贞,君子有攸往,先迷,後得主,利。西南得朋,东北亡朋,安贞吉。
  初六:礼霜,坚冰至。
  六二:直方大,不习,无不利。
  六三:合章可贞,或从王事,无[成]有终。
  [六四:括囊,]无咎无誉。
  六五:黄常,元吉。
  尚六:龙战於野,其血玄黄。
  迵六:利永贞。
  3
  屯:元、亨、利、贞,勿用有攸往,利律侯。六四:襦于血,出自穴。九五:休妇,大人吉,其亡其亡,击于枹桑。尚九:观其生,君子无咎。六六二:明夷,夷于左股,用撜马九二:50六五:射雉,一

  上一篇:上一篇:男人脸部痣相最准图
  下一篇:下一篇:梦见厕所里有菜
  • 评论列表

  发表评论: